1

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

CrossFit Merchtem - Algemene voorwaarden

Version: 20.01


Algemeen

01. CrossFit Merchtem is geen “open gym” en is enkel toegankelijk mits reservatie (via www.wodify.com), zowel voor groepslessen als vrije trainingsmomenten, met een beperking in aantallen (members) per tijdsblok. 

02. De club behoudt zich het recht om de openingsuren, groepslessen en alle bijhorende parameters (zoals het aantal deelnemers, de inschrijvings- en annulatievoorwaarden en eventuele ‘cancellation fees’) ten allen tijde te wijzigen. De actuele gegevens zijn raadpleegbaar in het klantenportaal
(www.wodify.com). 

03. Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen geen actieve lidmaatschapsovereenkomst onderschrijven en dus ook geen materiaal gebruiken of deelnemen aan groepslessen. Ze kunnen echter wel - onder toezicht van een ouder of voogd - toegang verkrijgen tot de club (in de hoedanigheid van ‘spectator’) en worden dusdanig als ‘member’ beschouwd in het naleven van alle huis- en gedragsregels.

04. Een (vroegtijdige) onderbreking of stopzetting van een contract (voor de eindvervaldatum) is niet mogelijk. Terugbetalinigen zijn eveneens niet van toepassing, tenzij bij ernstige ziekte, overlijden of verhuis naar een locatie die meer dan 30 km van de huidige woonst en de club verwijderd is.

05. Elk lid wordt geacht ten allen tijde de nodige identiteitsbewijzen te kunnen voorleggen aan een medewerker van CrossFit Merchtem.

06. De verschillende lidmaatschapsformules zijn raadpleegbaar in de club of via de ‘sales’ omgeving in het klantenportaal (Wodify).

07. Prijswijzigingen gebeuren steeds na een voorafgaande aankondiging en worden door het lid zelf onderschreven na vervaldatum van het huidige lidmaatschap.

08. De lidmaatschapsformule, alsook de aanvang, betaalwijze en (automatische) betaaldatum van een contract kunnen in overleg met de club worden vastgelegd.

09. Leden met een combi-abonnementsformule (CrossFit Merchtem + Thermae Sports Merchtem) vallen eveneens onder de algemene voorwaarden van Thermae Sports Merchtem en worden geacht hiervan kennis genomen te hebben bij de ondertekening van het contract in deze laatstgenoemde club. 

10. Bij een onvrijwillige afwezigheid of ernstige ziekte kan het lid een doktersattest binnenbrengen. Het attest moet de club bereiken in de eerste week van de ongeschiktheid. De periode van afwezigheid wordt verleend aan het einde van het abonnement. Dit moet een periode van minimum 14 opeenvolgende dagen zijn. 

11. Leden zijn verantwoordelijk voor de controle van hun persoonlijke conditie tijdens de activiteiten die zijn opgenomen in de club. Bij het vaststellen van ongewone symptomen moet het lid zich onmiddellijk onthouden van elke activiteit, tenzij anders opgedragen, en een instructeur informeren over de ervaren symptomen.

12. In bepaalde gevallen kunnen de fitnessinstructors bijkomende medische informatie vereisen van de huisarts van leden. In dit geval zal het lid de kosten dragen voor het bekomen van de vereiste, geschreven medische informatie, afkomstig van de arts.

13. Leden onder 18 jaar vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of voogd.

14. Leden worden geacht in en rond de club eerbiedig met elkaar om te gaan en geen beledigende of lasterlijke taal te gebruiken.

15. Het is verboden te roken in de club.

16. Het is ten strengste afgeraden voorwerpen onbeheerd achter te laten in de club.

17. In de club dient men sportkleding en sportschoeisel te dragen. Het schoeisel moet een propere, niet aflatende zool, bevatten. Het is ook strict verboden de zaal te betreden in slippers.

18. Het is niet toegestaan sporttassen mee te nemen in de trainingsruimte.

19. Het is verplicht al het materiaal na gebruik terug te plaatsen op de daarvoor bestemde plek.

20. De club verwerpt elke verantwoordelijkheid bij diefstal, verlies van geld of persoonlijke eigendommen van leden of genodigden.
De club is daarnaast niet verantwoordelijk voor elk verlies of schade aangebracht aan alle eigendommen van leden of genodigden op het grondgebied (met inbegrip van de parking) van de club.

21. Leden moeten hun wagen parkeren op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen. Onrechtmatig geparkeerde wagens zullen worden verwijderd.

22. Elk lid verklaart bij het aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst zijn of haar kennisname van alle huisregels van de club, dewelke in de club zelf en/of op de website (www.crossfitmerchtem.com) omschreven zijn of mondeling gecommuniceerd worden en bovendien onderhevig zijn aan mogelijke wijzigingen met het oog op het waarborgen van ieders comfort. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot een tijdelijke schorsing of (onmiddellijke) opzegging van het lidmaatschap, zonder terugbetaling in welke vorm dan ook.

23. De directie behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren, dan wel te ontzeggen aan bepaalde leden of bezoekers.

24. Elk lid aanvaardt deel te nemen aan de clubactiviteiten op eigen risico. Bij afwezigheid en/of nalatigheid van de club, de begeleiders, bedienden of andere tussenpersonen, aanvaardt het lid deze niet aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade. Deze schade is niet beperkt tot letsels, maar ook tot overlijden ten gevolge van de activiteiten verricht in de club.

25. De club behoudt zich het recht om 5 keer per jaar één of meerdere delen van de club te gebruiken voor speciale evenementen. De gebruikte delen zijn dan niet beschikbaar voor leden.