1

Privacy

Privacy Statement

CrossFit Merchtem - PRIVACY STATEMENT

Version: 20.01


Algemeen

CrossFit Merchtem BV (verder CrossFIt Merchtem genoemd) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid, kunt u terecht op het e-mailadres info@crossfitmerchtem.com.

1.     Verwerkingsdoeleinden

CrossFit Merchtem verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketingcommunicatie en gepersonaliseerde reclame). Meer specifiek gaat dit over het verwerken van naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, moedertaal en adres van de klant. Deze gegevens worden enkel voor de doeleinden gespecificeerd in deze privacyverklaring gebruikt.

2.     Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

(a) toestemming;

(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Persoonsgegevens worden enkel voor interne (marketing)doeleinden binnen CrossFit Merchtem verwerkt (zoals het versturen van een nieuwsbrief) en worden hiervoor alleen doorgegeven aan externe partners die CrossFit Merchtem bijstaan in het opslaan en beveiligen van deze gegevens en om doeleinden - zoals het reserveren van een groepsles dat via een externe partner verloopt - te verwezenlijken.

3.     Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met CrossFit Merchtem verbonden zijn of met enige andere partner van CrossFit Merchtem. CrossFit Merchtem garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

4.     Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

5.     Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@crossfitmerchtem.com.

6.     Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

7.     Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).